معاونت دانشکده

دانشکده علوم پایه

حمیدرضا باغشاهی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری اتمی ومولکولی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۳

پست الکترونیک: baghshahi@vru.ac.ir

وب سایت