کارشناسان دانشکده

امیر رفیعی
سمت : کارشناس آزمایشگاه تحقیقات

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۳۷۰-۰۳۴

علی صالحی
سمت : کارشناس آموزش

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۴۸۵-۰۳۴

موسی نیکویی
سمت : کارشناس آزمایشگاه شیمی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۲۰۳-۰۳۴

علی محمدصادقی پور
سمت : کارشناس آزمایشگاه فیزیک

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۷۳

ملیحه مداحیان
سمت : مسئول دفتر دانشکده

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۴۲۸-۰۳۴ و ۳۱۳۱۲۴۲۹-۰۳۴