اعضای هیات علمی

گروه شیمی

محمد ثابت
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری نانو شیمی -دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۱

پست الکترونیک: m.sabet@vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

سمیرا سعید‌نیا
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی معدنی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۸

پست الکترونیک: s.saeednia@vru.ac.ir

مهدی هاتفی
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی معدنی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۳

پست الکترونیک: m.hatefi@vru.ac.ir

ستوده باقری
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی فیزیک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۲

پست الکترونیک: s.bagheri@vru.ac.ir

حمیدرضا مسعودی
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی فیزیک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۲

پست الکترونیک: h.r.masoodi@vru.ac.ir

وب سایت

مرضیه محمدی
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی فیزیک -دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۸

پست الکترونیک: m.mohammadi@vru.ac.ir

علیرضا بازماندگان
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی تجزیه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۱

پست الکترونیک:‌ a_bazmandegan@vru.ac.ir

اسماعیل حیدری بفروئی
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی تجزیه - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۳

پست الکترونیک: e.heydari@vru.ac.ir

وب سایت

مسعود روحانی مقدم
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی تجزیه - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۱

پست الکترونیک: m.rohani@vru.ac.ir

محبوبه سعیدی
سمت : هیات علمی بازنشسته گروه شیمی
دکتری شیمی تجزیه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۵

پست الکترونیک: saeidi@vru.ac.ir

وب سایت

محمد اناری عباس نژاد
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی آلی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۷

پست الکترونیک: m.anary@vru.ac.ir

علی دره کردی
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی آلی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۳

پست الکترونیک: darehkordii@vru.ac.ir

رزومه

حسین مهرابی نژاد
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی آلی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۰

پست الکترونیک: h.mehrabi@vru.ac.ir

رضا رنجبرکریمی
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی آلی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۷

پست الکترونیک: r.ranjbarkarimi@vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

 

گروه فیزیک

حسن رنجبر عسکری
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری اتمی، هسته‌ای و گرانش-استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۸

پست الکترونیک: hrasakari@vru.ac.ir

وب سایت

سید مهدی بیضایی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۱

پست الکترونیک: baizaee@vru.ac.ir

وب سایت

جمیله سید یزدی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۴

پست الکترونیک: j.seyedyazdi@vru.ac.ir

وب سایت

مهدی ملایی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - دانشیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۹

پست الکترونیک: m.molaei@vru.ac.ir

وب سایت

مسعود کریمی‌پور
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - دانشیار

پست الکترونیک: m.karimipour@vru.ac.ir

وب سایت

محمد خان‌زاده
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۶

پست الکترونیک: khanzadeh@vru.ac.ir

حمیدرضا باغشاهی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری اتمی ومولکولی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۳

پست الکترونیک: baghshahi@vru.ac.ir

وب سایت

سید یحیی میرافضلی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری ذرات بنیادی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۵

پست الکترونیک: y.mirafzali@vru.ac.ir

علی رحمتی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۲

پست الکترونیک: a.rahmati@vru.ac.ir

وب سایت

مجتبی رحیمی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری لیزرـ استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۴

پست الکترونیک: m_rahimi@vru.ac.ir

مهدی احمدی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری ماده چگال و نانوفیزیک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۲۹

پست الکترونیک: m.ahmadi@vru.ac.ir

وب سایت

پروانه ایرانمنش
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد -دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۳

پست الکترونیک: p.iranmanesh@vru.ac.ir

وب سایت

مسعود محبی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری فیزیک لیزر - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۵

پست الکترونیک: m.mohebbi@vru.ac.ir

وب سایت

سیده هدی حکمت‌آرا
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۵

پست الکترونیک: h.hekmatara@vru.ac.ir

آروین روانپاک
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری نسبیت - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۲۹

پست الکترونیک: a.ravanpak@vru.ac.ir

وب سایت

محمدرضا فروزش فرد
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری اپتیک و لیزر - استادیار

شماره تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۳

پست الکترونیک: m.forouzeshfard@vru.ac.ir

علیرضا شمسی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - استادیار

پست الکترونیک: shamsi@vru.ac.ir

سید محمد باقر ملک حسینی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - استادیار

شماره تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۳

پست الکترونیک: malekhosseini@vru.ac.ir

مهیار ماهجویی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری اتمی ومولکولی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۱

پست الکترونیک: mahjoei@vru.ac.ir

مهدی شریعت
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری فوتونیک (پلاسما) - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۵

پست الکترونیک: m.shariat@vru.ac.ir

وب سایت

مهدی محسنی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
مامور به تحصیل - مربی

پست الکترونیک: mohsseni@vru.ac.ir

وب سایت

مهدی حسنی متین
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری فوتونیک - استادیار

پست الکترونیک: hassanimatin@vru.ac.ir