اعضای هیات علمی

محمد ثابت
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری نانو شیمی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۱

پست الکترونیک: m.sabet  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

سمیرا سعید‌نیا
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی معدنی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۸

پست الکترونیک: s.saeednia  AT vru.ac.ir

مهدی هاتفی
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی معدنی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۳

پست الکترونیک: m.hatefi  AT vru.ac.ir

ستوده باقری
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی فیزیک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۲

پست الکترونیک: s.bagheri AT vru.ac.ir

حمیدرضا مسعودی
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی فیزیک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۲

پست الکترونیک: h.r.masoodi AT vru.ac.ir

وب سایت

مرضیه محمدی
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی فیزیک -دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۸

پست الکترونیک: m.mohammadi AT vru.ac.ir

علیرضا بازماندگان
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی تجزیه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۱

اسماعیل حیدری بفروئی
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی تجزیه - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۳

پست الکترونیک: e.heydari AT vru.ac.ir

وب سایت

مسعود روحانی مقدم
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی تجزیه - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۱

پست الکترونیک: m.rohani  AT vru.ac.ir

محبوبه سعیدی
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی تجزیه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۵

پست الکترونیک: saeidi AT vru.ac.ir

وب سایت

محمد اناری عباس نژاد
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی آلی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۷

پست الکترونیک: m.anary AT vru.ac.ir

علی دره کردی
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی آلی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۳

پست الکترونیک: darehkordii AT vru.ac.ir

رزومه

حسین مهرابی نژاد
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی آلی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۰

پست الکترونیک: h.mehrabi  AT vru.ac.ir

رضا رنجبرکریمی
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی آلی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۷

پست الکترونیک: r.ranjbarkarimi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

 

حسن رنجبر عسکری
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری اتمی، هسته‌ای و گرانش-استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۸

پست الکترونیک: hrasakari AT vru.ac.ir

وب سایت

سید مهدی بیضایی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۱

پست الکترونیک: baizaee  AT vru.ac.ir

وب سایت

جمیله سید یزدی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۴

پست الکترونیک: j.seyedyazdi AT vru.ac.ir

وب سایت

مهدی ملایی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - دانشیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۴۱۹

پست الکترونیک: m.molaei AT vru.ac.ir

وب سایت

مسعود کریمی‌پور
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - دانشیار

پست الکترونیک: m.karimipour AT vru.ac.ir

وب سایت

محمد خان‌زاده
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری فوتونیک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۶

پست الکترونیک: khanzadeh  AT vru.ac.ir

حمیدرضا باغشاهی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری اتمی ومولکولی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۳

پست الکترونیک: baghshahi AT vru.ac.ir

وب سایت

سید یحیی میرافضلی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری ذرات بنیادی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۵

پست الکترونیک: y.mirafzali AT vru.ac.ir

علی رحمتی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۲

پست الکترونیک: a.rahmati AT vru.ac.ir

وب سایت

مجتبی رحیمی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری لیزرـ استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۴

پست الکترونیک: M_rahimi AT vru.ac.ir

مهدی احمدی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری ماده چگال و نانوفیزیک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۲۹

پست الکترونیک: m.ahmadi AT vru.ac.ir

وب سایت

پروانه ایرانمنش
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد -دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۳

پست الکترونیک: p.iranmanesh  AT vru.ac.ir

وب سایت

مسعود محبی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری فیزیک لیزر - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۵

پست الکترونیک: m.mohebbi  AT vru.ac.ir

وب سایت

سیده هدی حکمت‌آرا
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۵

پست الکترونیک: h.hekmatara  AT vru.ac.ir

آروین روانپاک
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری نسبیت - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۲۹

پست الکترونیک: a.ravanpak  AT vru.ac.ir

وب سایت

محمدرضا فروزش فرد
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری اپتیک و لیزر - استادیار

پست الکترونیک: m.forouzeshfard AT vru.ac.ir

علیرضا شمسی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - استادیار

پست الکترونیک: shamsi  AT vru.ac.ir

سید محمد باقر ملک حسینی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - استادیار

پست الکترونیک: malekhosseini  AT vru.ac.ir

مهیار ماهجویی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری اتمی ومولکولی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۱

پست الکترونیک: mahjoei  AT vru.ac.ir

مهدی شریعت
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری فوتونیک (پلاسما) - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۵

پست الکترونیک: m.shariat  AT vru.ac.ir

وب سایت

مهدی محسنی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
کاندیدای دکتری اتمی و مولکولی - مربی

پست الکترونیک: mohsseni  AT vru.ac.ir

وب سایت

مهدی حسنی متین
سمت : سمت : هیات علمی گروه فیزیک
کاندیدای دکتری - مربی

پست الکترونیک: hassanimatin AT vru.ac.ir