روسای پیشین

نام ونام خانوادگی شروع فعالیتپایان فعالیت
دکتر حمیدرضا افشین13841386
دکتر احمد صفاپور13861387
دکتر اصغر امیری13871390
دکتر علی دره کردی13901394
محمد خان زاده13941396