مدیران گروه

علیرضا شمسی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - استادیار

پست الکترونیک: shamsi  AT vru.ac.ir

سمیرا سعید‌نیا
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی معدنی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۳۸

پست الکترونیک: s.saeednia  AT vru.ac.ir