مدیران گروه

علیرضا شمسی
سمت : هیات علمی گروه فیزیک
دکتری حالت جامد - استادیار

پست الکترونیک: shamsi  AT vru.ac.ir

حمیدرضا مسعودی
سمت : هیات علمی گروه شیمی
دکتری شیمی فیزیک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۲

پست الکترونیک: h.r.masoodi AT vru.ac.ir

وب سایت