علی دره کردی

Darehkordi

علی دره کردی

سمت: رئیس دانشکده علوم پایه
تلفن ثابت : 31312423-034
پست الکترونیک : darehkordii@vru.ac.ir
آدرس : رفسنجان، دانشگاه ولی­ عصر(عج)

سابقه فعالیت